Emotions without words
(Mobilita mládeže)

32-mime

Baví ťa divadlo, či pantomíma? Zaujímaš sa o problematiku migrácie? Chceš sa konečne zúčastniť krátkodobého projektu Erasmus+? Tento projekt je tu pre Teba! 

/14 - 24.5.2017/ Łódź /Poland

bee7dca06ce3ef722e439964d7b610f1

Organizátor projektu: Fundancja Euro Event
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 14. do 24. Mája 2017 v meste Łódź
Témy projektu: Migračná kríza, práva imigrantov, dôvody pre migráciu a jej ekonomické dôsledky, možné riešenia, self-development, self-reflection, increase of cultural awareness, podpora interkultúrneho dialógu
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľom projektu  je priblíženie problematiky migrácie mládežníkom vo veku 15 – 25 rokov. Projekt sa zaoberá bežným životom prichádzajúcich migrantov – mládežníkov, ich strachmi a prekážkami, ktorým čelia. Metodika projektu bude venovaná divadelným technikám a workshopom, využitá bude najmä pantomíma. 
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Maďarsko
Počet účastníkov: 36
Požiadavky na účastníka: 
– vek 16 – 25 rokov
– aktívna znalosť Anglického jazyka – pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 12 – tich mládežníkov s pomocou 1 leadra vo veku 18+. Pozor! Vedúci skupiny, nie je zodpovedný za konanie účastníkov, jeho úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad “školou v prírode”. Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas “Inter-cultural evening”. Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať ? Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

Galeria-Urban-Forms-Lodz-Street-Art

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok: 50 € (poberatelia sociálnych štipendií a zdravotne ťažko postihnuté osoby sú od poplatku oslobodené)

maxresdefault (1)

“Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?”
postačí ak pošleš svoje CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Chceš zobrať aj známych?
Špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +

ErasmusPlusO

Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!