Ako osobný účastníci viacerých študijných mobilít, cítime prirodzenú potrebu informovať svojich rovesníkov o možnostiach, ktoré im ležia pri nohách. Prostredníctvom programovej štruktúry Európskej Komisie - Erasmus+, najmä jej kľúčových akcií KA1 a KA2, sa budeme snažiť zvyšovať kvalifikáciu a zručnosti našej cieľovej skupiny, ktoré jej umožnia plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce alebo začať svoje vlastné podnikanie. Naším zámerom je sprostredkovávať mladým ľuďom tieto príležitosti ako ich vysielajúca organizácia. Poskytovať im potrebné informácie a vhodný mentoring pred ich odcestovaním a zároveň im ostať nablízku počas pobytu v zahraničí.

YY ACTIVITIES 2

Lokálnymi projektami budeme zdôrazňovať dôležitosť medzinárodnej, študijnej alebo pracovnej, skúsenosti pre mladého človeka a potrebu rešpektu voči iným kultúram a národom.

YY OBJECTIVES 2

Našou víziou je zvýšiť ambicióznosť rastúcej generácie, umožniť jej naplno využiť ponúkané príležitosti, ale zároveň aj jej potrebu vrátiť spoločnosti “požičané” a rozvíjať potenciál našej krajiny.

YY BP 2

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this page
shéring is kéring!