Menu Zavrieť

YOU(th) Decide!! školenie

11-14 júla 2021 sme realizovali školenie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov v rámci iniciatívy YOU(th) Decide!! Školiace aktivity prebiehali v mestečku Tuchów v Poľsku.

Hlavným cieľom školenia bolo posilniť kapacity partnerských organizácií prostredníctvom rozvoja kompetencií pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov, ktorí v partnerských organizáciách pôsobia.

     

 

16-tim účastníkom boli poskytnuté nástroje a metódy, ktoré im umožnia posilniť participáciu medzi mladými ľuďmi z ich komunít. Mobilita bola pre účastníkov zároveň príležitosťou zažiť si niektoré z aktivít, ktoré budú neskôr aplikovať na lokálnej úrovni počas stretnutí s mládežou. Školitelia predstavili spôsoby ako identifikovať potreby a problémy mladých ľudí, ako medzi nimi určiť priority a komunikovať zistené výsledky. Počas školenia bol predstavený koncept štruktúrovaného dialógu a jeho hlavné charakteristiky. Účastníci následne zdieľali praktické skúsenosti s implementáciou aktivít umožňujúcich dialóg medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými.

 

  1. Deň školenia:

Úvodné aktivity patrili zoznamovaniu sa účastníkov, predstavovaniu ich doterajších skúseností s témou a ich očakávaní od školenia. Nakoľko skupina bola tvorená skúsenými pracovníkmi s mládežou, zástupcami samosprávy mesta Tuchów, ale aj mladými mládežníckymi lídrami na prelomenie ľadov boli použité team-buildingové aktivity a kreatívne metódy. Úvodný deň sme využili na prezentáciu iniciatívy YOU(th) Decide!!, jej časovej osi a predpokladaných aktivít.

               

 

  1. Druhý deň školenia:

Druhý školiaci deň bol venovaný participácii mládeže.

Počas úvodných aktivít účastníci zdieľali perspektívy mladých ľudí zo svojich komunít k tejto téme. Spoločne sme si vyskúšali aktivity, ktoré nám pomôžu definovať pojem participácie a vymedziť jej formy počas lokálnych stretnutí s mladými ľuďmi v našich komunitách. Následne sme sa sústredili na motiváciu mladých ľudí k participácii a to ako ju môžeme podporiť. Použité boli kreatívne metódy, skupinová práca a diskusie.

V druhej časti dňa sme sa zamerali na identifikáciu potrieb mladých ľudí a problémov, ktoré vnímajú vo svojom okolí.  Vyskúšali sme si aktivity, ktoré nám v tomto smere pomôžu pri realizácii lokálnych stretnutí. Následne sme prediskutovali možné prispôsobenia pre lokálne potreby. Záver dňa bol venovaný rebríku participácie podľa R. Harta. Kládli sme si otázky prečo je dôležité aby mladí ľudia vedeli posúdiť úroveň participácie vo svojej komunite a ako nám rebrík participácie môže pomôcť naplniť ciele iniciatívy YOU(th) Decide!!

            

 

  1. Tretí deň školenia:

Počas tretieho dňa školenia sme sa sústredili na štruktúrovaný dialóg, a budúcu spoluprácu medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými. Vyzdvihli sme dôležitosť dôkladnej prípravy oboch skupín a nastavenia pravidiel, ktoré budú účastníci počas diskusií dodržiavať. Po vyskúšaní niekoľkých diskusných metód a nástrojov na podporu skupinovej práce sme sa pustili do zdieľania príkladov dobrej praxe z našich komunít. Spestrením vzdelávacieho programu bola krátka návšteva mestského úradu v Tuchowe a kultúrneho centra, ktoré realizuje aktivity cielené na mladých ľudí z mesta. Deň sme zavŕšili plánovaním nových spoločných aktivít, ktoré môžu podporiť naplnenie cieľov YOU(th) Decide!!

 

 

4. Štvrtý deň školenia

Záverečný deň mobility sme venovali špecifikácii ďalších krokov a míľnikov iniciatívy YOU(th) Decide!!. Zhrnuli sme metodológiu, ktorá bude použitá pri lokálnych stretnutiach s mládežou a prediskutovali sme možné riziká ich realizácie. Účastníci sa jednomyseľne zhodli na realizácii aktivít v prezenčnej forme. Ďalším bodom diskusie bola diseminácia lokálnych aktivít a tvorba propagačných materiálov. Partneri sa zhodli, že do tejto tvorby by mali byť zapojení samotní mladí účastníci aktivít. Nakoľko ich pohľad bude smerodajní v otázkach, či propagačné materiály mladí ľudia budú považovať za atraktívne a či ich využijú.

Po vyjasnení ďalších krokov iniciatívy sme účastníkom ponúkli tzv. Open Space, kde mohli zdieľať svoje skúsenosti s participatívnym rozpočtom, spoluprácou so samosprávami, vytváraním strategických dokumentov ako sú akčné plány či koncepcie pre prácu s mládežou, a s možnosťami zapojenia rady mládeže – mládežníckeho parlamentu do rozhodovacích procesov v rámci samosprávy.

Nasledovalo hodnotenie verbálnou, grafickou, písomnou a motorickou formou.

           

           

             

YOU(th) Decide!! je iniciatíva spolufinancovaná Medzinárodným vyšehradským fondom

Zahraniční partneri:

Lokálny partneri:

Hits: 94