Menu Zavrieť

Venujte nám Vaše 2% z dane

V Youthfully Yours aktívne rozvíjame kompetencie mladých ľudí, posilňujeme ich iniciatívnosť & spoločenskú zodpovednosť. Zvyšujeme povedomie mladých ľudí o dostupných možnostiach pre vzdelávanie, dobrovoľníctvo a odbornú prax doma aj v zahraničí

Vďaka Vašej podpore sme zrealizovali: 

  • 258 účastníkov vyslaných na zahraničné vzdelávacie aktivity
  • 16 dobrovoľníkov  zapojených na lokálnej úrovni
  • 300 mladých ľudí zapojených do lokálnych vzdelávacích aktivít
  • Aktivity neformálneho vzdelávania realizované  na 17 stredných školách v 6 rôznych mestách
  • 180 účastníkov hosťovaných počas medzinárodných školení a mládežníckych výmen na Slovensku

Údaje o nás

🍍 Názov: Youthfully Yours SK

🍍 Právna forma: Občianske združenie

🍍 IČO: 42419255

🍍 DIČ: 2120083570

🍍 Sídlo: Mlynky 17

Nižný Klátov,

044 12

🍍 IBAN: SK4083300000002500741920

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Postup: 

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

🍍 Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

🍍 Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 

Ako darovať 3% z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

 

Ďakujeme JA Slovensko za vypracovanie prehľadného návodu. V prípade, že hľadáte ďalšie možnosti komu venovať 2% určite čeknite ich stránky: JA Slovensko

Hits: 1017