Menu Zavrieť

Publikácie PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.:
Teším sa do 1. triedy!

Ak máte doma dieťa predškolského veku, ktoré v septembri prekročí prah základnej školy a nastúpi do prvého ročníka, určite si kladiete otázky: Ako ho na túto veľkú zmenu pripraviť? V akých oblastiach jeho vývoj podporiť? Akým smerom sa pri príprave dieťaťa na školu uberať? Čo vylepšiť a na čo nezabudnúť?
Odpovede na otázky rodičov súvisiace so školskou zrelosťou a pripravenosťou dieťaťa na vstup do školy, množstvo hádaniek, obrázkov, hier, príbehov i cvičení, ktoré zábavnou a pútavou formou rozvíjajú jednotlivé schopnosti i zručnosti detí predškolského veku  prináša táto výnimočná publikácia. Dáva priestor na rozvoj vzájomnej komunikácie, interakcie medzi dieťaťom a rodičom, učiteľom, starým rodičom či iným spolučitateľom.

 

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.:

Prevencia v školských zariadeniach

Monografia upozorňuje na význam prevencie v školských zariadeniach. Venuje pozornosť šikanovaniu, obchodovaniu s ľuďmi, sektám, rasizmu, extrémizmu, sociálno - psychologickým výcvikom, konfliktom, zvládaniu záťažových situácii a  mnohým ďalším aktuálnym témam.
Autorka jednotlivé kapitoly dopĺňa o odborné odporúčania a osvedčené preventívne programy realizované v školách. Prepája teoretické poznatky s osobnými dlhoročnými praktickými i pedagogickými skúsenosťami, výskumnou činnosťou v oblasti prevencie, s dôrazom na „príklady dobrej praxe. “

Poukazuje na uplatnenie vyškolených odborníkov v oblasti prevencie, ktorej úlohou je predchádzať vzniku dysfunkčných sociálnych procesov v živote.

Monografia je určená pre pomáhajúce profesie, pedagógov, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, psychológov, vychovávateľov i študentov vysokých škôl a širokú verejnosť, nakoľko otázka prevencie v dnešných podmienkach nadobúda stále viac na svojej aktuálnosti.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.:

Stratégia  riešenia šikanovania v školách

 

Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Autorka PhDr. Dana Rosová, PhD. v odbornom diele STRATÉGIA RIEŠENIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH. MOŽNOSTI PREVENCIE konštatuje, že v prevencii a riešení šikanovania, je dôležitá správne zvolená stratégia i nevyhnutná kooperácia na úrovni školy (vedenie školy, pedagógovia, žiaci, študenti), rodiny a vyškolených odborníkov. Zdôrazňuje nevyhnutnosť komplexného prístupu. Odborná publikácia je určená všetkým – riaditeľom a riaditeľkám škôl, koordinátorom prevencie, výchovným poradcom i ďalším pedagógom, vychovávateľom, sociálnym pedagógom, psychológom, študentom, ktorí sa problematike šikanovania venujú, pre rozšírenie teoretických poznatkov. Zároveň ponúka osvedčené riešenia šikanovania a možnosti jeho prevencie formou skupinovej práce a preventívnych programov, ktoré sú v učebnici odbornom diele uvedené.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.:

Preventívny program  pre žiakov s poruchami správania

Monografia podrobne analyzuje poruchy správania u žiakov, objasňuje hlavné príčiny ich vzniku: vplyv genetickej i biologickej dispozície, úroveň inteligencie a vplyv sociálneho prostredia, podáva charakteristiky najčastejšie sa vyskytujúcich porúch správania u žiakov. Autorka venuje pozornosť skupinovej práci so žiakmi s poruchami správania, metódam a zásadám ovplyvňujúcim prácu so skupinou. Podrobne opisuje ciele a aktivity jednotlivých skupinových stretnutí preventívneho programu, ktorý zostavila, v praxi aplikovala počas celého školského roka. Program bol zameraný nielen na prácu so žiakmi s poruchami správania, ale smeroval aj k ich najbližšiemu sociálnemu prostrediu - rodine a škole. Autorka vychádza zo svojich dlhoročných pedagogických skúseností so žiakmi s poruchami správania. V závere monografie uvádza výsledky efektívnosti realizovaného preventívneho programu, s následnými odporúčaniami pre rodičov, pedagógov a zainteresovaných odborníkov.

Monografia je určená odbornej verejnosti, riaditeľom škôl, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom, psychológom, sociálnym pedagógom, študentom vysokých škôl a všetkým, ktorí prejavujú záujem o uvedenú tému.

 

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.:

Hurá, idem do školy!

 

Publikácia „Hurá, idem do školy!“ je určená predškolákom, budúcim prvákom základných škôl, ich rodičom, starým rodičom, učiteľkám materských škôl a všetkým, ktorých zaujíma téma školskej zrelosti. Obsahuje úlohy, hry a cvičenia, ktoré sú zamerané na rozvoj jednotlivých schopností a zručností detí predškolského veku. Rozvíjajú hrubú a jemnú motoriku, sluchové vnímanie, zrakové rozlišovanie, reč, slovnú zásobu, myslenie, senzomotorickú koordináciu, pravo-ľavú orientáciu, základné matematické predstavy a koncentráciu pozornosti. Všetky hry a cvičenia sú cielené na prípravu predškolákov do prvého ročníka, aby dokázali zvládať nároky, ktoré bude na nich základná škola klásť. Pre deti sú zaujímavé a príťažlivé. Publikácia dáva priestor na vzájomnú komunikáciu dospelých s deťmi. Obsahuje cenné rady i odporúčania, ako pracovať s deťmi predškolského veku.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.:

Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci

Vysokoškolská učebnica- UPJŠ Košice

This textbook is intended for university students of social work. Theoretical knowledge is connected with experience from practice. The autor focuses on the selected fields of prevention, pointing out the place of highly qualified social workers  in the preventive social work, the role of which is to prevent the occurrence of dysfunctional social processes in social life.

The first chapter presents a brief overview of theoretical background of the issue of prevention and preventive social work.

In the second chapter the attention is drawn on behavioural disorders and casues of their occurrence. The most common behavioural disorders in children are described in detail: lying; stealing; attention deficit hyperactivity disorder – ADHD; running away from home; wandering; truancy; aggression.

The third chapter presents in detail the issue of bullying from its casues and phases to its prevention. In the eight subchapter of the third chapter the attention is draw to the bullying prevention programme. Through experience, as it has been proven in other already existing prevention programmes, young peope are able to learn new knoowledge and information on bullying more effectively and respond to it intensively. The autor believes that bullying can be prevented, especially if the emphasis is put on development of social skills and social competence of young people. In this connection she considers important to teach them to tolerate each other; to accept different opinions, attitudes, religions, races, and social groups; how to solve conflicts correctly and be ablle to put themselves in the situation of others.. According to the author, this can be achieved for instance byt he following methods:

1/ Engaging the individuals in the programmes requiring the application of cooperation and problems resolving methods. Using the methods of working in a group for the task both within and outside the class not only strengthen the ability to assert oneself, but also gives an opportunity to mmake friendships.

2/ Using the games and exercises that require cooperation in the class, developing their self-knowledge, self-confidence, responsibility, psychological resistance.

The textbook Selected Chapters from Prevention in Social Work draws the attention to the importance of preventive social work and also indicates a possible scope of activities of a social worker in the  field of social pathology prevention.

PhDr. Dana Rosová, PhD.: odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti prevencie sociálno-patologických javov/ obchodovania s ľuďmi, rasizmu, extrémizmu, šikanovania, drogových závislostí, porúch správania/ a poradenstva, lektorujem sociálno-psychologické výcviky.

 

Hits: 419