Menu Zavrieť

Prečo?

Ahoj som Danka, v Youthfully Yours vystupujem ako lektor a odborný garant, pôsobím ako dobrovoľník.

Mojou motiváciou je hlavne;

- Odovzdávať skúsenosti nadobudnuté počas mojej odbornej praxe.

- Vzdelávať mladých ľudí, pomôcť im lepšie komunikovať, zvládať záťažové situácie a konflikty, rozvíjať prosociálne spôsobilosti, na ktoré sa nekladie dôraz v rámci školského - formálneho systému vzdelávania.

- Posilňovať mladých ľudí, motivovať ich k vyššej participácii na živote spoločnosti.

- Podporovať mladých v ich ambíciách vzdelávať sa, či pracovať v zahraničí, avšak zároveň upozorňovať na s tým spojené riziká/vyškolená v prevencii obchodovania s ľuďmi/.

- Školiť mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti rasizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom.

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti prevencie sociálno-patologických javov/obchodovania s ľuďmi, rasizmu, extrémizmu, šikanovania/  a poradenstva, venuje sa problematike porúch správania, lektorka sociálno-psychologických výcvikov. V ďalšom odbornom vzdelávaní absolvovala 900 výcvikových hodín, má ukončené inovačné vzdelávanie. Sociálna pedagogička, lektorka v MPC; odborná asistentka na VŠ; výskumná pracovníčka; autorka vysokoškolských učebníc a monografií. V pedagogickej oblasti sa venuje hlavne problematike prevencie; skupinovej práci; rodinnému poradenstvu; poruchám správania;  sociálno-psychologickým výcvikom Vo vedecko - výskumnej oblasti úspešná riešiteľka v projektoch: Interdisciplinárna analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie; Analýza vybraných rizikových faktorov klientského násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientského násilia a prípravu sociálnych pracovníkov. Spoluautorka monografií: Zmysel života adolescentov; Aplikovaná sociálna práca od teórie k praxi a vysokoškolských učebníc: Svet sociálnej práce; Analýza vybraných faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci. Autorka vysokoškolskej učebnice Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci ; Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie a monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Je autorkou odborných článkov a vedeckých štúdií v domácich i zahraničných časopisoch. Aktívne vystupuje na medzinárodných konferenciách na Slovensku i v zahraničí.

Hits: 1248