Menu Zavrieť

Youth Participate: Úvod

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Cieľom iniciatívy You(TH) Participate! bolo posilniť občiansku angažovanosť mladých ľudí z východného Slovenska, rozvinúť ich kompetencie potrebné pre aktívnu participáciu a poskytnúť priestor pre rozvíjanie spolupráce medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými; zástupcami mladých na úrovni samospráv, škôl a mimovládnych organizácií. Veríme, že prostredníctvom jej aktivít sa nám podarilo nielen upozorniť na dôležitosť témy a pritiahnuť pozornosť lokálnej mládeže, ale aj prispieť k vytvoreniu stabilnej komunity mládežníckych lídrov, odhodlaných k participácii aktívne a dlhodobo motivovať svojich rovesníkov.

Program šiestich na seba nadväzujúcich, online, stretnutí mladým ľuďom predstavil rôzne možnosti občianskeho zapojenia sa v miestnej komunite, prispel k uvedomeniu si ich vlastného potenciálu a k budovaniu ich zmyslu pre iniciatívnosť.
S využitím aktivít neformálneho vzdelávania; brainstormingu, skupinovej práce, kreatívnych metód, atď. sme vytvorili priestor bezpečný pre zdieľanie názorov, diskutovanie a navrhovanie riešení, do ktorého sme pozvali 30 aktívnych mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov, zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou, spolu s relevantnými predstaviteľmi samosprávy mesta a samosprávneho kraja.
Program stretnutí si nekládol za cieľ odovzdať účastníkom akademické vedomosti z oblasti politológie a sociológie. Naším zámerom bolo vyvolať postojovú zmenu na úrovni účastníkov. Ich uvedomenie si, že názor mladých ľudí je dôležitý a autority, ktoré ich zastupujú, zaujíma. Veríme, že realizované aktivity mladých účastníkov presvedčili, že problémy, ktoré reflektujú vo svojom okolí majú riešenie a aj oni sami môžu k riešeniam prispieť. Okrem online stretnutí sme preto zakomponovali aj praktické časti, v ktorých účastníci mohli využiť osvojené kompetencie a prejaviť svoj pohľad prostredníctvom digitálneho storytellingu.

Hits: 166