Menu Zavrieť

„Mindfulness- A full mind“

Týždeň plný jógy, športu, dychových cvičení, zábavy, spoznávania nových ľudí
a mnoho ďalších aktivít. Myslím, že budem hovoriť za všetkých ak poviem, že tento týždeň bol naozaj výnimočný.

Strávili sme ho v útulnom prostredí dedinky Bakonyszentlászló, prostredí ako stvorenom pre získavanie vedomostí z oblasti Mindfulness. Naše dni pozostávali z raňajok, nasledovali aktivity a workshopy, kde sme v skupinkách diskutovali o daných témach, vytvárali mind-maps, zlepšovali si svoje kreatívne a komunikatívne zručnosti. Nasledoval tradičný maďarský obed, špeciálne by som vypichla vyprážaný syr s ryžou, vskutku jedinečná kombinácia . Poobede sme vždy mali chvíľku času pre seba, či už na relax, spoznávanie ostatných účastníkov alebo olievanie sa vodou na záhrade nakoľko bolo neuveriteľne horúco. Ďalej nasledovali ďalšie workshopy, športové aktivity a večera.

Každý večer sa niesol v duchu inej národnosti pod názvom Intercultural night. Každá krajina sa snažila čo najzaujímavejšie a najoriginálnejšie odprezentovať svoju krajinu. Náš slovenský tím si pre účastníkov pripravil krátku prezentáciu o Slovensku, ktorá bola zakončená kvízom, kde si otestovali svoje vedomosti, prehrali sme im vtipné video
o Slovensku a zakončili sme to ochutnávkou tradičných slovenských sladkostí a snackov, no zlatým bodom večera boli domáce pirohy, ktoré všetkým veľmi chutili.

Myslím si, že môžem povedať, že každý z nás si tento týždeň naplno užil. Mnohí z nás si našli opäť cestu k športu, či iným aktivitám, iných zas očarila jóga a meditácia. Tohto projektu sa zúčastnilo množstvo zaujímavých a ambicióznych ľudí a viesť rozhovory s nimi bolo naozaj inšpirujúce. Nadviazali sme množstvo nových priateľstiev, ktorí nám chýbajú už teraz. Na záver projektu každý z nás obdržal certifikát Youthpass, ktorý verím, že
v budúcnosti využijeme.

Takisto by sme sa touto cestou chceli poďakovať všetkým organizátorom tohto projektu. Boli ochotní pomôcť v každej situácii, ústretoví a šla z nich pozitívna energia. Celý projekt bol veľmi dobre zorganizovaný a odnášame si z neho množstvo spomienok
a zážitkov.

A week full of yoga, sports, breathing exercises, fun, meeting new people and many other activities. I think I will speak for everyone if I say that this week has been truly special.

We spent it in the cosy surroundings of the village of Bakonyszentlászló, an environment designed to acquire knowledge of Mindfulness. Our days consisted of breakfast, followed by activities and workshops, where we discussed the topics in groups, created mind-maps, improved our creative and communicative skills. A traditional Hungarian lunch followed, I would especially mention fried cheese with rice, a truly unique combination.

In the afternoon we always had a moment for ourselves, whether to relax, meet other participants or splash each other with water in the garden as it was incredibly hot. This was followed by other workshops, sports activities and dinner.

Each evening was held in the spirit of a different nationality called Intercultural night. Each country tried to present its country most interestingly and originally as possible. Our Slovak team prepared a short presentation about Slovakia for the participants, which ended with a quiz, where they tested their knowledge, played a funny video about Slovakia and ended it with a tasting of traditional Slovak sweets and snacks, but the highlight of the evening were homemade dumplings, which they all liked very much.

I think I can say that each of us has enjoyed this week to the fullest. Many of us have found our way back to sports or other activities, while others have been enchanted by yoga and meditation. Many interesting and ambitious people took part in this project and it was inspiring to have conversations with them. We have made many new friendships that we are missing already. At the end of the project, each of us received a Youthpass certificate, which I believe we will use in the future.

We would also like to take this opportunity to thank all the organizers of this project. They were willing to help in every situation, welcoming and full of positive energy. The whole project was very well organized and we take away a lot of memories and experiences from it.

Hits: 343

Projekt „Mindfulnes“

 

Dozveď sa viac o duševnom zdraví!

/11.8. - 18.8. 2021/ Bakonyi/ Maďarsko

Organizátor projektu: Budapest Association for International Sports

Projekt „Mindfulnes“ akumuluje mladých účastníkov z Fínska, Slovenska, Litvy, Nemecka a Maďarska, aby sa dozvedeli o postupoch v oblasti duševného zdravia a pohody, ako aj, aby sa im poskytli príležitosti pochopiť, ako sa môže pomocou meditácie a fyzického cvičenia zlepšiť emocionálna pohoda. Tento projekt bol založený ako odpoveď na dnešnú neustálu ekonomickú a sociálnu zmenu ktorá je z časti spôsobená pandémiou. Midfulness poskytuje rámec rozvoja zručností, ako je aktívne počúvanie, trpezlivosť , vzájomné porozumenie a tímová práca v pokojnom prostredí. Okrem toho sa výmena zameriava na inšpirovanie účastníkov, aby sa angažovali v podpore dôležitosti duševného zdravia a pohody v ich miestnych komunitách.

Hlavné ciele projektu sú:

  • Upútanie pozornosti na zdravý životný štýl, ktorý môže prispieť k pohode a pohode jednotlivcov i komunity;
  • Definovanie všímavosti a duševného zdravia; Naučiť sa, ako zvládať stres;
  • Denne trénovanie meditácie, všímavosť a riadenie emócií.
  • Rozvíjanie medzi účastníkmi medziľudské zručnosti ako aktívne počúvanie, trpezlivosť, pozitívny prístup, úcta a zvládanie konfliktov

Pracovný jazyk: Anglický

Zúčastnené krajiny: Fínsko, Slovensko, Litva, Nemecko a Maďarsko

Počet účastníkov: 25 z toho 5 zo Slovenska

Kto je ideálny účastník projektu?

    • Osoba vo veku od 18 do 25 rokov
    • Osoba ktorá sa zaujíma o tému projektu
    • Osoba s anglickým jazykom na úrovni aspoň B1

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov (5+ group leader starší ako 18 rokov).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.  

 

 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš: TU!

Deadline na prihlásenie: 10.7.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+

ErasmusPlusO

Hits: 622