Menu Zavrieť

 Čo je to Youthpass?

Pri projektoch ESC

Wáááááu! Už skončil ôsmy mesiac, kedy som oficiálne rezidentom Španielska! To je ale dobrodružstvo!

Nanešťastie, kvôli pandémii bol náš druhý tréning, ktorý sa mal uskutočniť v polovici trvania projektu zrušený.

A prečo to spomínam? Mali sme sa naučiť viac o Youthpass-e a reflektovať nad doterajšími nadobudnutými zručnosťami. Našťastie pre mňa, o Youthpass-e už čo-to viem, keďže som sa zúčastnila nejednej výmeny prostredníctvom programu Erasmus +, a zároveň už je to skoro druhý rok, kedy som členkou Youhtfully Yours SK.

Preto si o tom dnes skúsime niečo povedať. Poďme na to?! Okrem certifikátu o účasti na projekte, je ďalším dokumentom, ktorý si so sebou pri svojej ceste domov odnesieš taktiež Youthpass! Veľmi jednoducho ho môžeme charakterizovať ako dokument, ktorý uznáva neformálne vzdelávanie. Je zároveň nástrojom, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje uznávanie mládežníckej práce. Okrem toho, podporuje európske občianstvo mladých ľudí a pracovníkov s mládežou tým, že bližšie charakterizuje prínos ich projektu. Taktiež zohráva dôležitú úlohu pri ďalších krokoch účastníka na trhu práce, kedy poskytuje dôkladnú charakteristiku získaných a rozvinutých kompetencií. Čo je na ňom ale špecifické? Vytvára si ho každý účastník projektu sám -> podpornú úlohu zohráva prijímajúca organizácia. Vo väčšine prípadov, je počas celého trvania projektu k dispozícii tútor, ktorý pomáha účastníkovi reflektovať svoje zručnosti a nadobudnuté kompetencie, a zároveň je osobou, ktorá posúdi, či došlo k takému vývoju, ako ho opisuje účastník.

Tento certifikát obsahuje okrem kontaktných údajov, popisu projektu aj popis získaných kompetencií -> je to akási kombinácia vedomostí, zručností a postojov. Kompetencie môžeme považovať za najdôležitejšiu súčasť Youthpassu. Delí sa na týchto 8 kompetencií:

1) Multilingvizmus -> kompetencie vo viacerých jazykoch;

2) Občianska kompetencia

3) Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy, techniky a inžinierstva;

4) Digitálna spôsobilosť (kompetencia);

5) Gramotnosť;

6) Spoločenské a občianske kompetencie, ale taktiež prístup: naučiť sa učiť;

7) Podnikateľské zručnosti;

8) Kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

Pri vypĺňaní nemusíme využiť všetky políčka kompetencií, pretože pri niektorých projektoch nie je presah do všetkých druhov. Pre vyplnenie je nevyhnutné vyhradiť si na to dostatok času, pretože v budúcnosti tento certifikát poskytuje potenciálnemu zamestnávateľovi dobrý prehľad mäkkých zručností, ktoré si si počas trvania projektu vylepšil.

Dôležitou poznámkou je, že okrem nadobudnutých skúsenosti, môžeš pri vypĺňaní tohto certifikátu zahrnúť aj ďalšie plány -> napríklad ťa ekologický projekt zaujme natoľko, že by si rád v tejto iniciatíve pokračoval v tvojej krajine -> nemusíš sa vôbec báť pri zručnostiach spomenúť aj ďalšie míľniky na tvojej ceste!

Na dnes je to všetko! Tak zatiaľ!

Hits: 236