Menu Zavrieť

Beyond the limits! jadro

Školenie „Beyond the limits“ sa uskutočnilo 8 - 17. augusta na Slovensku. Jeho cieľom bolo rozvíjať vodcovské schopnosti pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a mládežníckych lídrov. Vzdelávacie aktivity zároveň posilnili ich kompetencie pre lepšiu spoluprácu, komunikáciu a riešenie problémov súvisiacich s prácou s mládežou. 

Tretí deň školenia Beyond the Limits začal vymedzením základných čŕt a princípov neformálneho vzdelávania. Účastníci sa bližšie pozreli na Kolbov cyklus aKolbove štýly učenia sa.

Na podanie teórie boli využité aktivity, kde si účastníci mohli prvý krát vyskúšať prácu slanom a zostrojiť núdzové nosidlo na prenos zraneného. Dôraz bol kladený na cyklus zážitkového učenia sa a jeho jednotlivé fázy.  V poobednom bloku sa účastníci zoznámili s Belbinovou teóriou tímových rolí a vypracovali si individuálny test /Belbinov test tímových rolí). Vzdelávacie výsledky boli umocnené intenzívnou teambuildingovou aktivitou, pri ktorej boli účastníci pozvaní prekročiť svoju komfortnú zónu a čeliť stresovej situácii. Večerná reflexia bola ako zvyčajne zameraná na spôsoby akými vedia účastníci využiť nadobudnuté kompetencie vo svojej práci s mládežou.  

 

Štvrtý deň školenia Beyond the Limits bol vyhradený pre realizáciu outdoor-ovej skupinovej aktivity zameranej na prekonávanie diskomfortu, posilňovanie tímovej spolupráce a preberanie iniciatívy pri vedení tímov. Účastníci boli rozdelený do malých skupín a vysadení v rôznych, im nešpecifikovaným východzích bodoch v rámci košických lesov. Za pomoci mapy sa mali spoločne dostať na vrchol Sivec, kde sa všetky menšie skupiny stretli. Počas realizácie aktivity mali skupiny za úlohu plniť sériu drobných úloh pre rozvoj tímovej spolupráce, budovanie vzájomnej dôvery, ale aj sebadôvery a uvedomenie si vlastných silných stránok. Pre minimalizáciu možných rizík boli skupiny sprevádzané slovenskými účastníkmi – členmi HK UPJŠ a YY SK, ktorí, ale do priebehu aktivity nezasahovali a účastníkom pri plnení jednotlivých zadaní nepomáhali. Pre prípad kritickej situácie mal každý účastník k dispozícii aj aplikáciu mapy.cz a smart-telefón. Skupiny si v predchádzajúcich dňoch sami mohli zvoliť náročnosť svojej cesty. Niektorí sa rozhodli pre neznačené trasy o dĺžke cca 20 km, iní pre jednoduchú trojhodinovú prechádzku. Každý účastník si tak mohol sám nastaviť úroveň diskomfortu, ktorý mal prekonávať. O cca 3 PM sa všetky skupinky spoločne stretli na vrchole. Po menších team-buildingových aktivitách spoločne zostúpili k priehrade Ružín.  

 

Piati deň školenia Beyond the Limits bol venovaný analýze predchádzajúceho dňa – Outdorovej aktivity Hike in the woods. Školitelia vysvetlili aké bolo pozadie aktivity – ako volili štruktúru, vzdelávacie ciele aktivity a najmä ako optimalizovali možné rizikové situácie. Práve predchádzanie krízovým situáciám a identifikácia možných rizík sú pri outdoorových aktivitách zapájajúcich mladých ľudí veľmi dôležité. Účastníci sa zoznámili s podrobnými plánom riešenia rizík aktivity, ktorú si včera sami zažili. Následne v skupinách pracovali na návrhoch podobných plánoch, ktoré môžu použiť pri outdoorových aktivitách vo svojich komunitách.  

Pred obedom sa účastníci pustili do skúšania nízkych lanových prekážok – tzv. low ropes. Inštruktor Patrik Berta vysvetlil ako konštruovať lanové prekážky a aké je ich využitie pri teambuildingových aktivitách. Účastníci následne absolvovali niekoľko aktivít zameraných na budovanie dôvery, tímovú spoluprácu a prekonávanie strachu. 

Počas ďalších aktivít si účastníci priblížili zónu komfortu, zónu výziev, paniky a spoznali reakcie 4 F – útok, útek, zamrznutie, topenie sa. Priblížené boli rôzne techniky ako predchádzať vstupu do zóny paniky, ale aj postupy ako sa zo zóny dostať a prebrať kontrolu nad kritickou situáciou. Prostredníctvom aktivity ZOOM boli vysvetlené rôzne prístupy k tzv. efektívnej komunikácii pri dosahovaní výsledkov, aktívne počúvanie a otvorená komunikácia. Záver dňa bol venovaný konceptu Johariho okna.  

Beyond the Limits je financovaný z programu Erasmus+, ktorý administruje Iuventa – Slovenský Inštitút Mládeže.

                

 

Hits: 173