Menu Zavrieť

Beyond the limits! zaver

Školenie „Beyond the limits“ sa uskutočnilo 8 - 17. augusta na Slovensku. Jeho cieľom bolo rozvíjať vodcovské schopnosti pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a mládežníckych lídrov. Vzdelávacie aktivity zároveň posilnili ich kompetencie pre lepšiu spoluprácu, komunikáciu a riešenie problémov súvisiacich s prácou s mládežou. 

Po prechádzajúcom intenzívnom dni školenia Beyond the limits nastal víkend. V rámci sobotného oddychu boli účastníkom predstavené lanové prekážky tzv. High ropes v lanovom parku Steam factory v Košiciach. Po prvotných aktivitách zameraných na budovanie dôvery a po absolvovaní bezpečnostných školení si mohli účastníci vyskúšať lezenie a plnenie skupinových úloh vo výškach pod dohľadom certifikovaných inštruktorov z HK UPJS. Účastníci tak mohli zužitkovať vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas predchádzajúcich dní, tento krát v zóne mimo ich komfortu. Po každej zážitkovej aktivite nasledovala krátka reflexia venovaná otázkam ako aktivitu prispôsobiť pre mládež, ako ju zjednoduš, prípadne realizovať s použitím nízkych lanových prekážok, resp. zrealizovať bez použitia lán. Pre prekonávanie vlastných limitov a prehlbovanie sebadôvery boli zvolené aktivity spojené s lezením na umelej stene.  

Úvod siedmeho dňa školenia Beyond the limits bol venovaný tzv. follow-up aktivitám. Školitelia sumarizovali doteraz realizované aktivity s otázkou ako pretaviť nadobudnuté kompetencie do lokálnych aktivít. Účastníkom boli poskytnuté základné vedomosti o projektovom manažmente. Naučili sa dizajnovať SMART vzdelávacie ciele, prispôsobovať svoje aktivity priamej cieľovej skupine a odhadnúť možné riziká spojené s ich realizáciou. Prostredníctvom skupinovej práce mohli účastníci navrhnúť základný rámec ich follow-up aktivity a prediskutovať ho s celou skupinou. Podpora zo strany školiteľov bola poskytnutá počas celého trvania aktivity. V nasledujúcom bloku účastníci zdieľali svoje vedomosti o programe Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Facilitátor sústredil pozornosť skupiny najmä na školenia – mobility pracovníkov s mládežou, mládežnícke výmeny, malé partnerstvá a projekty solidarity. Po bohatej diskusii a výmene skúseností sa účastníci pustili do dizajnovania spoločných projektov. Skupina sa rozdelila podľa tém a problémov, na ktoré mali nové aktivity reagovať. Po identifikácii potrieb jednotlivých partnerov sa účastníci snažili zvoliť vhodný program, pre podporu navrhovaných aktivít. Ako veľmi užitočná sa ukázala poskytnutá teória o tzv. strome problému a strome riešenia poskytujúca základnú stratégiu ako štrukturovať vzdelávací projekt pre mládež. Pri výbere aktivít boli účastníci pozvaný k zapájaniu metód a techník, ktoré im boli prestavené počas školenia. 

Záverečný deň školenia Beyond the Limits bol venovaný dokončovaniu projektových návrhov a ich prezentácii. Účastníci tak mohli získať spätnú väzbu k ich doterajšiemu projektovému nápadu a to nielen od školiteľov, ale od celej skupiny. Táto spätná väzba mnohým ukázala všeobecné nastavenie ich doterajších cieľov, častú potrebu zúžiť cieľovú skupinu, či poľaviť v ambíciách. Po záverečnej aktivite projektového manažmentu sa účastníci pustili do hlbšej reflexie ku končiacemu sa školeniu. Po zhodnotení svojich doterajších vzdelávacích úspechov účastníci začali hodnotiť organizátorov, školiteľov a doterajší program. Využité boli rôzne evaluačné metódy, dôraz bol kladený nato aby si účastníci vyskúšali verbálne, grafické, kinetické aj písomné hodnotenie.  Hodnotenie bolo zakončené slávnostnou ceremóniou, počas ktorej boli účastníkom odovzdané Youthpassy.     

 

Beyond the Limits je financovaný z programu Erasmus+, ktorý administruje Iuventa – Slovenský Inštitút Mládeže.

                

 

Hits: 188