Menu Zavrieť

Aký je stav vzdelávania k cieľom udržateľného rozvoja vo vzdelávaní dospelých?

Odpovedá prípadová štúdia vypracovaná v rámci strategického partnerstva S.A.F.E.: Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých.

Vzdelávací projekt je zameraný na rozvoj kompetencií zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí vedú dospelých k udržateľnosti v širšom zmysle:

– k ochrane životného prostredia,
– k prevencii klimatických zmien,
– k menšej spotrebe,
– k životnému štýlu bez odpadu,
– k zdravému životného štýlu, reflektujúceho aspekty fyzického a aj duševného zdravia a
– k aktívnemu občianstvu.

Výsledky štúdie potvrdzujú úzku spojitosť vzdelávania dospelých mimo formálneho vzdelávacieho systému a napĺňaním cieľov udržateľného rozvoja, zastrešených Agendou 2030 (OSN). Metódy aplikované pri realizácii štúdie boli vybraté s prihliadnutím na národné a sociálno-ekonomické súvislosti jednotlivých partnerov. Pre spracovanie  výsledkov štúdie boli použité rôzne druhy a metódy výskumu: kvalitatívny  výskum a interpretácia, korelačný a porovnávací výskum, historický výskum, simulácia a logická argumentácia.

Každá partnerská organizácia analyzovala významné vzdelávacie aktivity dospelých smerujúce k rozvoju cieľov udržateľného rozvoja a to na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni berúc do úvahy perspektívu vzdelávacích organizácií, komunity aj jednotlivcov.

Youthfully Yours SK v štúdii ponúka pohľad na vzdelávanie dospelých k udržateľnému rozvoju a to v národnom kontexte a kontexte EU. Štúdia vykresľuje všeobecné povedomie Slovenskej verejnosti o problematike udržateľného rozvoja, osobitne sa venuje spotrebiteľskému správaniu, hromadným akciám a prieskumom verejnej mienky. Aktuálne výzvy a potreby vzdelávania dospelých k udržateľnému rozvoju na Slovensku sú syntetizované s bližším zameraním na kľúčových aktérov, na faktory ovplyvňujúce jeho budúcnosť a na odporúčania pre jeho podporu.

Štúdia dostupná ? SAFE: Case study

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov. Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Hits: 177