Menu Zavrieť

S.A.F.E: Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých

„Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých sú kľúčovými hnacími silami na dosiahnutie sociálnych zmien vo svete.“

Šesť partnerov zo Slovenska, Lotyšska, Švédska, Litvy, Estónska a Holandska začalo strategické partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých, Erasmus+ s názvom: „Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých“ (č. 2019-1-LT01-KA204-060634).

Vzdelávací projekt je zameraný na rozvoj kompetencií zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí vedú dospelých k udržateľnosti v širšom zmysle;

- k ochrane životného prostredia,

- k prevencii klimatických zmien,

- k menšej spotrebe,

- k životnému štýlu bez odpadu,

- k zdravému životného štýlu, reflektujúceho aspekty fyzického a aj duševného zdravia a

- k aktívnemu občianstvu.

Špecifickými Cieľmi tohto projektu sú :

  1. Pripraviť príručku pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých smerujúcu k posilneniu vzdelávania o cieľoch udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDG), ktorá okrem iného podporí vzdelávanie k zdravšiemu životnému štýlu, poskytne informácie o udržateľnej spotrebe, o ekologickej doprave a o energetickej úspornosti, ako aj o podpore udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu.
  2. Pripraviť materiál pre účastníkov vzdelávania dospelých, využívajúci metódy a princípy andragogiky, ktorý podporí dospelých v oblasti vzdelávania k udržateľnému rozvoju (Education for Sustainable Development ESD).

Na dosiahnutie týchto cieľov sa plánujú tri výstupy:

  1. Štúdia S.A.F.E (Sustainable Atittude For Environment) vo vzdelávaní dospelých;
  2. Príručka S.A.F.E pre vzdelávajúcich;
  3. Materiál S.A.F.E pre dospelých.

Výstupy poskytnú príležitosť pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, na posilnenie a zlepšenie ich kompetencií v oblasti udržateľnosti. Očakáva sa, že projekt podnieti hlbší záujem účastníkov o ciele udržateľného rozvoja a povzbudí ich k aktívnemu občianstvu. Projekt prispeje k posilneniu medzinárodnej spolupráce a skúseností s propagáciou cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Taktiež sa očakáva, že výsledky projektu prinesú ďalší krok v procese posilňovania prístupu k udržateľnosti v partnerských krajinách, ako aj v celej Európe.

Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Eva Kuraňova & Ivan Rosa sa zúčastnili Kick-off stretnutia hosťovaného Švédskym partnerom More Mosaic, v Štokholme, počas ktorého boli bližšie diskutované špecifiká konkrétnych aktivít a výstupov strategického partnerstva.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov. Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Hits: 241

Sustainable Attitude For Environment
(Mobilita mládeže)

kaunas-old-town-lithuania

/5. - 12.9.2017/ Kulautuva/ Litva/

Ochranu životného prostredia, klimatické zmeny a vývoj kvality ľudského života Ti priblíži projekt na konci leta!   

Organizátor projektu: neformálna skupina SAFE - mládežníci z Holandska navštevujúci Isendoorn college.
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 5. do 12. septembra 2017 pri mestečku Kulautuva, v Litve.
Témy projektu:  Sustainability in a broad sense, healthy lifestyle, mental health, environment
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľom projektu Navrhnúť alternatívu k aktuálne konzumnému spôsobu života spoločnosti, ktorá by bola menej deštruktívna voči životnému prostrediu a kvalite ľudského života. Cieľom aktivít je rozvoj tzv "soft skills" - mäkkých zručností účastníkov,  rozvoj kreativity a kritického myslenia, zdieľanie skúseností a názorov.
Zúčastnené krajiny:  Holandsko, Litva, Slovensko
Počet účastníkov: 24

Kaunas-Science-and-Innovation-Centre-by-FARA-ON-Union-01

Požiadavky na účastníka: 
– vek 13 – 18 rokov
– aktívna znalosť Anglického jazyka – pre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
(Pozn. Účastníci Mobilít mládeže vysielaný prostredníctvom Youthfully Yours SR musia v čase vycestovania na projekt dosiahnuť vek 18 rokov. Mladší účastníci sa môžu projektu zúčastniť len s výslovným písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. (Povolenie zákonného zástupcu tzv. Parental Authorisation v prípade,  že toto potvrdenie vyžaduje náš zahraničný alebo slovenský partner). Týmto informovaným súhlasom zákonný zástupca účastníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že Youthfully Yours SR nezodpovedá za účastníkov Moblity Mládeže a že účasť takéhoto účastníka na projekte  je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho a jeho zákonných zástupcov. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si účastník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči Youthfully Yours SR, prípadne jej členom.)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 – tich mládežníkov vo veku 13 – 18 rokov s pomocou 2 leadrov vo veku 18+. Pozor! Vedúci skupiny, nie je zodpovedný za konanie účastníkov, jeho úloha je viesť skupinu k naplneniu projektových cieľov,  nie robiť dozor nad “školou v prírode”. Účastníci sú trestne a hmotne zodpovední za svoje konania podľa platnej a účinnej legislatívy.
Úlohou skupiny bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas “Inter-cultural evening”. Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať ? Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

1280px-Memory_monument_of_victims_at_fort_IX_kaunas

Kaunas10

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Nakoľko ide o mládežnícku výmenu s osobami aj mladšími ako 18 rokov, pomoc a usmernenia budú poskytnuté zo strany Vysielajúcej organizácie. 
Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia.

25cc338d587c8d0f7bb5dbb382df05ea

"Super, chcem ísť! Čo musím urobiť?"
postačí ak pošleš svoje CV (v Slovenskom alebo Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Chceš zobrať aj známych?
Špecifikuj to prosím v maile alebo pošlite jeden email skupinovo.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 913