Menu Zavrieť

Youth Participate: Intro

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Posledné prieskumy venované problematike participácie mládeže na Slovensku (RMS, IUVENTA, EUROBAROMETER) ukazujú otrasenú dôveru mladých ľudí voči politickým inštitúciám v krajine a ich politickým zástupcom. V priemere 80% mladých ľudí vo veku 15-24 rokov nedôveruje vláde a parlamentu, pričom ich postoje voči samosprávam na úrovni krajov, obcí a miest majú podobnú tendenciu. Mladí Slováci sú presvedčení, že „politici“ sa o nich a ich názory nezaujímajú, mládež nemá skutočnú možnosť zapojiť sa do verejného rozhodovania a ovplyvniť dianie vo svojom okolí.

Angažovanosť mladých ľudí na komunálnej resp. komunitnej úrovni, v našej krajine výrazne zaostáva za štátmi západnej EU. Zapájanie sa do žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, či mládežníckych organizácií aktivizujúcich mládež k riešeniu vecí verejných, nie sú medzi mladými ľuďmi považované za atraktívne, naopak narastá apatia, nedôvera v zastupiteľskú demokraciu a príklon k extrémistickým politickým subjektom.

Iniciatíva You(TH) Participate! reaguje na túto nepriaznivú situáciu s cieľom posilniť občiansku angažovanosť mladých ľudí z východného Slovenska, rozvinúť ich kompetencie potrebné pre aktívnu participáciu a poskytnúť priestor pre rozvíjanie spolupráce medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými; zástupcami mladých na úrovni samospráv, škôl a mimovládnych organizácií. Veríme, že prostredníctvom jej aktivít sa nám podarí nielen upozorniť na dôležitosť témy a pritiahnuť pozornosť lokálnej mládeže, ale aj prispieť k vytvoreniu stabilnej komunity mládežníckych lídrov, odhodlaných k participácii aktívne a dlhodobo motivovať svojich rovesníkov.

Harmonogram:

Program šiestich na seba nadväzujúcich, online, stretnutí mladým ľuďom predstaví rôzne možnosti občianskeho zapojenia sa v miestnej komunite, priblíži im ako sa môžu podieľať na tvorbe verejných rozhodnutí a prispeje k uvedomeniu si ich vlastného potenciálu a k budovaniu ich zmyslu pre iniciatívnosť.
S využitím aktivít neformálneho vzdelávania; brainstormingu, skupinovej práce, kreatívnych metód, atď. vytvoríme priestor bezpečný pre zdieľanie názorov, diskutovanie a navrhovanie riešení, do ktorého pozývame 30 aktívnych mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov, zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou, spolu s relevantnými predstaviteľmi samosprávy mesta a samosprávneho kraja.

Program stretnutí si nekladie za cieľ odovzdať účastníkom akademické vedomosti z oblasti politológie a sociológie. Naším zámerom je vyvolať postojovú zmenu na úrovni účastníkov. Ich uvedomenie si, že názor mladých ľudí je dôležitý a autority, ktoré ich zastupujú, zaujíma. Veríme, že realizované aktivity mladých účastníkov presvedčia, že problémy, ktoré reflektujú vo svojom okolí majú riešenie a aj oni sami môžu k riešeniam prispieť. Okrem online stretnutí sme preto zakomponovali aj praktické časti, v ktorých účastníci budú môcť využiť osvojené kompetencie a prejaviť svoj pohľad prostredníctvom digitálneho storytellingu.

Na prvom stretnutí sa zameriame na úvod do témy - participácie, prejdeme si základné definície pojmov a prehľad zdrojov. Spoločne sa pozrieme ako participáciu vnímajú mladí ľudia a s akými jej formami sa už stretli. S účastníkmi prediskutujeme čo ich osobne motivuje k aktívnej participácii a ako túto posilniť u ich rovesníkov.
V úvodnej časti druhého stretnutia si priblížime jednotlivé stupne participácie. Spoločne vystúpame po tzv. rebríku participácie (R.Hart). Prediskutujeme dôležitosť občianskej angažovanosti a význam zapájania sa mládeže do verejných rozhodnutí. V druhej časti stretnutia si predstavíme tzv. digitálny storytelling. Povieme si aký obsah zaujme našu pozornosť na sociálnych sieťach a aké sú charakteristiky pútavej správy.

Nasledovať bude krátke domáce zadanie pre individuálnu a hlavne kreatívnu prácu.

Počas tretieho stretnutia sa zameriame na potreby mladých ľudí a prekážky ich participácie. Prediskutujeme potreby ich rovesníkov a ponúkneme stratégie ako ich možno uspokojiť. Spoločne s účastníkmi identifikujeme problémy ich mesta, ktoré mladí vnímajú ako najzávažnejšie.

Nasledovať bude krátke domáce zadanie pre individuálnu a hlavne kreatívnu prácu. Pomocou digitálneho storytellingu sa budeme snažiť zachytiť identifikované problémy a upozorniť na nich svoje okolie.

V poradí štvrtýkrát, sa stretneme, aby sme si odprezentovali doteraz vytvorené digitálne „storky“ a dali si k nim spätnú väzbu. Následne sa pustíme do hľadaní riešení pre identifikované problémy. Položíme si otázky čo k riešeniam budeme potrebovať a akú pomoc by sme potrebovali od autorít – tzv. dôležitých dospelých.

Piate stretnutie bude venované tzv. štruktúrovanému dialógu, diskusii medzi mladými účastníkmi a zástupcami samosprávy, škôl a mimovládnych organizácií. V úvode sa zameriame na naše osobné postoje k participácii mládeže. Následne sa spoločne pozrieme na doteraz navrhnuté riešenia problémov, identifikovaných našimi účastníkmi. Návrhy riešení premeníme na plány konkrétnych krokov a aktivít, identifikujeme potrebné zdroje, sformujeme spoločné tímy a prerozdelíme si zodpovednosti.

Nasledovať bude krátke domáce zadanie pre individuálnu a hlavne kreatívnu prácu. Úlohou účastníkov bude predstaviť plánované riešenia formou digitálneho storytellingu a pritiahnuť tak pozornosť svojich rovesníkov.

Záverečné stretnutie bude venované prezentáciám doteraz sformulovaných riešení, ich jednotlivých krokov a aktivít. Spoločne prediskutujeme ich silné a slabšie stránky aj to ako ich čo najefektívnejšie prezentovať mladým ľuďom z okolia. Druhá časť stretnutia bude venovaná hodnoteniu priebehu vzdelávania.

Výsledky iniciatívy a skúsenosti nadobudnuté počas jej trvania budú účastníci šíriť prostredníctvom aktivít naplánovaných počas trvania vzdelávania a prostredníctvom digitálneho storytellingu. Predpokadáme, že výsledky Youth Participate zasiahnu približne 600 mladých ľudí z Košického kraja, reprezentantov mládežníckych organizácií, škôl, mimoškolských zariadení a samospráv.

Hits: 403