Menu Zavrieť

Empower Youth

„Empower Youth“ je Erasmus+ projekt, ktorý sa odohrával v meste Targoviste, Rumunsko od 6. do 15.9. 2021. Zapojených bolo 6 organizácii z rôznych krajín ako Česko, Litva, Portugalsko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko. Stretlo sa tam 30 mladých ľudí so záujmom získať poznatky na tému občianska angažovanosť a naučiť sa o dôležitosti účasti mládeže na demokratických procesoch rozhodovania.

Účasťou na projekte sme dostali šancu preskúmať možnosti aktívneho zapojenia sa do spoločnosti, čo nám pomohlo získať užitočné schopnosti na zmenu alebo zlepšenie našich lokálnych komunít. Okrem toho sme prehĺbili naše znalosti o 4 hlavných aktéroch v spoločnosti: občania, vláda, neziskové organizácie a média.

Počas našich tematických workshopov sme vytvorili množstvo plagátov a diel reprezentujúcich hlavné témy, ako napríklad zapojenie mládeže, dobrovoľníctvo, výzvy a dôležité inštitúcie, so zámerom zvýšiť občiansku účasť u mladých ľudí v našich komunitách. Dosiahnuté vedomosti sme využili na vytvorenie Vyhlášky aktívneho občana, dokument ktorý zahŕňa povinnosti, práva a zodpovednosti každého z nás pre vybudovanie fungujúcej, zdravej a rovnoprávnej spoločnosti. Vyhláška, ktorú sme napísali je vlastne súhrnom našich nápadov, debát a snáh vykresliť ideál aktívneho občana.

Erasmus+ projekt „Empower Youth“ nám nielen pomohol získať hlbšie vedomosti o Európskej Únii a jej hodnotách, ale taktiež nás naviedol k objaveniu iných kultúr a vytvoreniu skvelých kamarátstiev. Navyše nám dodal motiváciu a rozhodnosť pre aktívnu účasť na demokratických procesoch.

“Empower Youth” is an Erasmus+ project that took place in Targoviste, Romania, from the the 6th to the 15th of September 2021, involving six associations from different countries: Czechia, Italy, Lithuania, Portugal, Romania and Slovakia. During our project thirty people gathered to widen their knowledge about Civic Engagement and learn about the importance of Youth Participation in democratic decision-making processes.

By taking part in the project, we as participants got a chance to explore possibilities of active involvement in the society, helping us to acquire useful skills in order to change or improve local communities. Furthermore, we deepened our awareness about the four main actors in our society: citizens, government, NGOs, media

Throughout our thematic workshops we managed to create varieties of posters and artworks about the main topics, such as youth involvement, volunteering, challenges and important institutions in order to increase the civic participation of young people in our communities; we used our obtained knowledge to conceive the Declaration of Active Citizen, a document that lists roles, rights and responsibilities of every one of us to build a functional, healthy and equal society. The Declaration we wrote is basically the summary of our ideas, debates and efforts to portray the ideal profile of an active citizen.

The Erasmus+ project “Empower Youth” didn’t just provide us deeper knowledge about the European Union and its values, but also led us to discover more about other cultures and to create amazing friendships. Moreover, it increased our motivation and determination in participating actively in democratic processes

Hits: 98