Menu Zavrieť

Escape to diversity - Training course

Na rozdiel od iných projektov organizovaných našimi organizáciami, bol tento projekt podporený Medzinárodným vyšehradským fondom,  ktorý podporuje rozvoj spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky - Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom. Práve preto boli aj účastníci práve z týchto krajín a tréning sa odohrával na Ukrajine v meste Poltava. 

Ako už názov nášho tréningového kurzu naznačuje, venovali sme sa tematike rôznorodosti a využití edukačných únikových izieb pre prácu s mládežou. 

Naša cesta sa začala dva dni pred začiatkom projektu a keďže sme leteli na letisko v Kyjeve, nemohli sme si nechať újsť spoznať toto prekrásne mesto a tak sme si spravili menší výlet za historickými krásami mesta.  

Prvý deň nášho tréningu pozostával zo spoznávania účastníkov prostredníctvom rôznych hier a ďalšie dva dni boli v podobnom duchu, avšak okrem spoznávacích hier pripudli aj hry, pri ktorých sme si uvedomili rozdielnosti v kultúrach a hodnotách. Diskutovali sme o národnostných, aj náboženských menšinách v našich krajinách. Naučili sme sa viac o pojmoch ako sú tolerancia, inklúzia, rôznorodosť, či diskriminácia a prezentovali sme aj naše poznatky a názory na situáciu práv menšín vo svete. Niektoré problémy, ktoré v súvislosti s menšinami nachádzame u nás, sú spoločné pre väčšinu krajín, avšak nájdu sa aj také, ktorým čelíme prevažne iba my. 

Veľmi zaujímavým bol interkultúrny večer, počas ktorého sme mali možnosť prezentovať zaujímavosti o Slovensku a tiež sa dozvedieť niečo zaujímavé o ostatných krajinách. Aj napriek tomu, že s krajinami, odkiaľ účastnící pochádzali susedíme a mysleli sme si, že o nich nejaké tie vedomosti máme, naučili sme sa toho veľa nového! Najlepšiou časťou však bolo ochutnávanie zahraničných dobrôt. 

Nasledujúce dni sme sa zaoberali tematikou Escape Rooms. Rozobrali sme  druhy únikových izieb a základné aspekty, ktoré by mala každá úniková izba obsahovať a vyskúšali sme si tvorbu úloh pre účastníkov hry. Navštívili sme niekoľko únikových izieb v centre mesta a diskutovali sme o tom, čo sa nám najviac páčilo a čo naopak nie, aby sme vedeli, čomu sa pri tvorbe únikovej miestnosti vyvarovať. Popri týchto príjemných povinnostiach sme spoznávali aj krásy mestečka 

Rozdelili sme sa do troch tímov, v ktorých sme mali vytvoriť miestnosť. Hlavným zámerom miestností bolo poukázať na etnické, náboženské alebo pohlavné menšiny. Tieto miestnosti sme vytvorili v priestoroch univerzity v Poltave. Predtým, než sme začali na miestnosti pracovať sme si dopodrobna pripravili plán hry a potrebný materiál pre našu hru. Dostali sme budget a z neho sme si nakúpili všetky zámky a užitočné veci, ktoré sme mali v pláne využiť v našej hre. Po 3 dňoch intenzívneho pracovania na našich miestnostiach sme konečne došli do bodu, kedy bolo možné otestovať si navzájom naše miestnosti. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé sledovať, ako niekto lúšti úlohu, ktorú sme my vymysleli a zároveň bolo super otestovať si aj miestnosti ostatných tímov. Po konštruktívnej kritike každý tím mal ešte pol dňa na vylepšenie svojich miestností a na ďalší deň boli naše únikové miestnosti otvorené pre verejnosť. Nakoniec sme naše miestnosti rozobrali a vytvorili sme manuál pre použitie našich úloh. 

Nedá sa nespomenúť rozmanitosť stravy, ktorú sme mali k dispozícii počas projektu. Ochutnali sme viacero tradičných jedál a nápojov na Ukrajine, ako sú Boršč, Salo, Varenyky, Deruny (zemiakové placky), Nalysnyky, či poltavské Galušky.  

Tento projekt bol výnimočný a zanechal v nás nezabudnuteľné spomienky. 

Compared to other projects organized by our organizations this one was funded by Internation Visegrad Fund, which supports collaboration between the countries of Visegrad Four – Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. That is why also the partcipants came from these countries and the training course took place in Poltava, Ukraine. 

As the name of our training course suggests we focused on topics concerning diversity and how to implement educational escape rooms when working with youth.  

Our journey began 2 days before the official start of the course and since we flew to Kyiv we could not resist but to get to explore this beautiful city and so we decided to visit the historical sights of the city.  

First day of out training was focused on getting to know all the participants by playing all kinds of games and the next 2 days had a similar focus, but besides getting to know each other games, games which helped us to understand differences in our cultures and values were added. We discussed both national and religious minorities in our countries. We learnt more about concepts like tolerance, inclusion, diversity or discrimination and then we presented our knowledge and information on the situation of  minority rights in the world. Certain issues connected to minorities in our country were the same for other countries as well, although some problems we are facing just on our own.  

Quite interesting was the intercultural night, during which we had a chance to present interesting information about Slovakia and also get to know something about other countries. Regardless of having close contact with the mentioned countries and thinking we already know a lot about them we still managed to learn something new! But the best part of course was when we could try the foreign food. 

Next few days we focused on the topic of escape rooms. We talked about different  types of the rooms and basic aspects which every room should have. We tried creating our own puzzles for the players. We also visited multiple escape rooms in the city centre of Poltava and discussed what we liked or disliked, so we can know  what to avoid when making our own. Besides these pleasant necessities we explored the beauty of the city.   

We divided into 3 teams in which we worked on building our own escape rooms. The main focus of the rooms was to point our ethnic, religious and gender minorities. We created these rooms in place provided by Poltava university. Before we started to work on our rooms we had to plan the game in detail and buy required materials. We were given a budget which covered the costs of locks and useful things which we planned to use in the game. After 3 days of intense work we finally got to the point where we could test each others rooms. It was very interesting for us to watch how someone else is figuring a puzzle which we designed and we also enjoyed testing rooms of the other teams. After constructive feedback each team had about half a day to improve the rooms and the next day we finally opened our escape rooms for the public. At last we dismantled our rooms and created a manual on how to use our puzzles. 

We can not forget to mention the variety of cusine we were provided with during the project. We tried multiple traditional dishes and drinks of Ukraine, such as Borscht, Salo, Varenyky, Deruny (potato pancakes), Nalysnyky, or Poltava Galushki. 

This project was unique and left us with unforgettable memories! 

Hits: 94