Menu Zavrieť

Time to Advocate: Posilnenie postavenia mládeže prostredníctvom aktívnej angažovanosti

Prostredníctvom projektu "Time to Advocate!" sme mali jedinečnú príležitosť preniknúť do zložitého prepojenia medzi obhajobou záujmov a účasťou mládeže. Táto iniciatíva bola platformou, ktorá zdôraznila nenahraditeľné prepojenie medzi nami všetkými a vyzdvihla významnú úlohu, ktorú mladí ľudia zohrávajú pri formovaní spoločností na celom svete. Účasťou na advokácii môžu mladí ľudia prispieť k občianskemu životu, prepožičať svoj hlas otázkam, na ktorých im veľmi záleží, a aktívne formovať svoje komunity a spoločnosť ako celok.

Tento projekt sa vo svojej podstate zameral na využitie digitálnych nástrojov ako prostriedku na zapojenie mládeže, uvedomujúc si, že mladí jednotlivci potrebujú prispôsobené príležitosti na účasť na demokratických procesoch, ktoré zodpovedajú ich veku, prostrediu a životnému štýlu. Digitálne nástroje ponúkajú celý rad inovatívnych spôsobov, ako sa spájať, diskutovať o relevantných otázkach a podieľať sa na rozhodovaní. Projekt "Time to Advocate!" sa horlivo zasadzoval za inkluzívne digitálne vzdelávanie mládeže s cieľom predchádzať jej odlúčeniu a premeniť online platformy na centrá jej aktívnej účasti.

Na mládežníckej výmene v rámci programu Erasmus+ v luxemburskom Weicherdange sa zišlo 40 nadšených účastníkov, ktorí podporili prostredie venované posilneniu mladých ľudí, aby sa stali účinnými „advokátmi“ v rámci svojich komunít a Európy ako celku.

Projekt bol mozaikou rôznych pôsobivých udalostí a zážitkov, ktoré v každom účastníkovi zanechali nezmazateľnú stopu. Jednou z takýchto udalostí bol online webinár, ktorý viedla spoločnosť Salto PI, s názvom „Podpora aktívnej participácie a dobrovoľníctva mladých ľudí: Môžu ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024?“ Webinár, ktorý svojou účasťou poctili poslanec Európskeho parlamentu, zástupca európskej jednotky pre mládež a člen Európskeho fóra mládeže, poskytol hlboké poznatky o potenciálnom vplyve účasti mládeže na kľúčové udalosti, akými sú aj európske voľby.

Ďalej bol dojímavým zážitkom workshop, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Amnesty International Luxembursko. Dozvedeli sme sa viac nielen o význame obhajoby práv ľudí, ale aj o skúsenosti z prvej ruky a skutočných prípadoch, ktoré zdôraznili silu a potrebu zastať sa toho, v čo veríme, v kontexte ochrany ľudských práv kdekoľvek na svete.

Simulácia konferencie COP bola jedinečnou príležitosťou, ktorá nám umožnila zapojiť sa do tvorby politiky a jej presadzovania. Toto cvičenie nám umožnilo pochopiť zložitosť ovplyvňovania globálnych problémov a projektovania dôsledkov politických rozhodnutí na predpokladaný nárast globálnej teploty.

Okrem toho tvorba online kampaní pomocou metódy GAMMMA+ na obhajobu európskych cieľov mládeže bola praktickou skúsenosťou, ktorá nám umožnila využívať inovatívne prístupy pri obhajobe kritických cieľov.

Sme nesmierne vďační vysielajúcej organizácii Youthfully Yours za to, že nám umožnila byť súčasťou tejto transformatívnej skúsenosti. Tento projekt nám nielen rozšíril obzory, ale tiež v nás vzbudil pocit zodpovednosti a nadšenie aktívne sa zapájať do advokačných iniciatív. Z celého srdca povzbudzujeme ostatných mladých ľudí, aby vyhľadávali podobné príležitosti, pretože majú potenciál formovať nielen naše individuálne životy, ale aj svet, v ktorom žijeme. Je skutočne "Čas obhajovať!" pre lepší zajtrajšok a my sa tešíme, že môžeme pokračovať v tejto ceste aktívnej účasti a zmeny k lepšiemu.

Hits: 61