Menu Zavrieť

Kick-off stretnutie

Youthfully Yours SK v spolupráci s organizáciami Armenian Progressive Youth a Center for Intercultural Dialogue
vstupujú do strategického partnerstva s názvom Up 2 You(th)! (voľný preklad: Je to na Tebe!)

Reprezentanti 3 organizácii aktívne pracujúcich s mládežou sa stretli na spoločnom online stretnutí aby oficiálne odštartovali strategické partnerstvo Up 2 You(th)!. Stretnutie začalo krátkym predstavením partnerov. Keďže organizácie dlhodobo spolupracujú, išlo najmä o prezentácie najnovších aktivít a príkladov dobrej praxe. Priestor bol využitý aj na zdieľanie výziev, ktorým organizácie čelia v súvislosti s pandémiou COVID-19, presunom aktivít do online prostredia a s obmedzeným dosahom na mladých ľudí.

Nasledovalo oficiálne otvorenie projektu vedené projektovým koordinátorom Ivanom Rosom. Pripomenuté boli potreby, ktoré projekt rieši a najmä ich regionálne a lokálne rozmery. Sumarizované boli projektové ciele, pod-ciele a očakávané výsledky. Následne partneri prediskutovali indikátory projektu a reálnosť ich naplnenia vzhľadom na pandemickú situáciu. Podstatnou časťou bola sumarizácia a diskusia o úlohách a zodpovednosti jednotlivých partnerov.

Po rozdelení nových úloh a aktualizovaní prerozdelenia zodpovednosti sa partneri zamerali na míľniky a aktualizovanú časovú os projektu. Do úvahy bolo potrebné vziať, najmä udalosti posledných mesiacov a omeškanie, do ktorého sa projekt dostal. Partneri prediskutovali pandemické obmedzenia mobility, lock-downy, ale aj vojenský konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom z jesene 2020. Nová časová os bola navrhnutá a schválená konzorciom.

V nasledujúcej časti stretnutia sa partneri venovali Posudku hodnotiteľov projektovej žiadosti. Dôraz bol kladený na identifikované slabé stránky žiadosti a súvisiace odporúčania hodnotiteľov. Partneri sa zhodli na potrebe prepracovania tzv. Komunikačného plánu, ktorý upraví rozsah a frekvenciu šírenia výsledkov projektu aj komunikáciu s tzv. relevantnými stake-holdermi. Pre-rozdelené boli aj úlohy prepracovať Monitorovací plán, manažment rizika a Hodnotiacu stratégiu.

Zvyšok stretnutia bol venovaný ďalším krokom projektu najmä jeho úvodnej fáze. Grigor Yeritsyan z APY predstavil ich koncept prieskumu, ktorý bude v rámci aktivít realizovaný medzi mladými ľuďmi v komunitách partnerských organizácií. V stručnosti partneri prediskutovali aj správu a odporúčanie pre samosprávu, ktorá by mala zhŕňať identifikované potreby mladých ľudí. Reprezentanti CID, Nami Isaki a koordinátor Besart Shabani predstavili návrhy vizuálnej identity projektu a súvisiacich propagačných materiálov.

Záver stretnutia bol venovaný Projektovému manažmentu. Ivan Rosa predstavil nástroje, ktoré budú partneri používať pre kordináciu svojich úloh, platformy na ktorých budú komunikovať a frekvenciu tejto komunikácie.

Projekt je spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+, ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Podpora aktivít a výstupov projektu zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory partnerov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých vo výstupoch tohto projektu. 2020-2-SK02-KA205-002569

 

 

Hits: 111