Menu Zavrieť

Up 2 You(th)!

Youthfully Yours SK v spolupráci s organizáciami Armenian Progressive Youth a Center for Intercultural Dialogue
vstupujú do strategického partnerstva s názvom Up 2 You(th)! (voľný preklad: Je to na Tebe!)

Ciele Up 2 You(th)!:
Posilní občiansku angažovanosť a aktívne občianstvo mladých ľudí vrátane mládeže z menej podnetného až marginalizovaného prostredia.
Projekt zvýši participáciu mládeže a mládežníckych organizácií na tvorbe mládežníckych politík.
Umožní výmenu know-how a príkladov dobrej praxe medzi organizáciami, aktívne pracujúcimi s mladými ľuďmi, z Arménska, Severného Macedónska a Slovenska.

Pod-ciele nášho partnerstva:

  • Identifikujeme hlavné prekážky pre participáciu mladých ľudí prostredníctvom dotazníka „Participácia mládeže na živote komunity“.
  • 15 pracovníkov s mládežou a aktérov v sektore vzdelávania vyškolíme v téme ako posilňovať participáciu medzi mladými ľuďmi; najmä mladými ľuďmi neaktívnymi na lokálnej úrovni, vrátane mládeže z málo podnetného až marginalizovaného prostredia.
  • V rámci zapojených organizácií si vymeníme vedomosti o nových formách participácie a aktívneho občianstva mládeže vrátane tzv. digitálnej participácie.
  • Poskytneme pracovníkom s mládežou a zástupcom mládežníckych organizácií nástroje a metódy vhodné pre realizáciu aktivít rozvíjajúcich participáciu a aktívne občianstvo mladých ľudí.
  • Medzi zapojenými organizáciami si zazdieľame overené metódy, nástroje, školiace materiály a príklady dobrej praxe v posilňovaní participácie a aktívneho občianstva mládeže.
  • Podporíme pracovníkov s mládežou a zástupcov mládežníckych organizácií k začleneniu princípov participácie mládeže do ich bežnej činnosti, vrátane ich pravidelných aktivít s mladými ľuďmi.

Predpokladané výsledky:

o    Na dotazník „Participácia mládeže na živote komunity“ odpovedalo min. 300 mladých ľudí zo Slovenska, Arménska a Severného Macedónska.

o    15 pracovníci s mládežou a aktéri v sektore vzdelávania sú vyškolení pre implementáciu fokusových skupín. Fokusové skupiny sú organizované v lokálnych komunitách po analýze výsledkov dotazníka

o    Potreby a prekážky participácie mladých ľudí na lokálnej úrovni boli identifikované prostredníctvom dotazníka a fokusových skupín. Výsledky sú komunikované so zástupcami samospráv a s inými relevantnými stakeholdermi z 3 účastniacich sa krajín

o    Minimálne 10 lokálnych workshopov reaguje na potreby a prekážky participácie mládeže, identifikované prostredníctvom dotazníka a fokusových skupín. Zameranie workshopov: aktívne občianstvo, občianska angažovanosť. Do aktivít sa zapojilo minimálne 250 ľudí zo všetkých účastniacich sa krajín.

o    Správa obsahujúca odporúčania pre posilnenie participácie mládeže vrátane podpory zapojenia mladých ľudí neaktívnych na lokálnej úrovni, bola komunikovaná so zástupcami samospráv a s inými relevantnými stakeholdermi na lokálnej a národnej úrovni.

o    Podujatia zamerané na šírenie výsledkov projektu boli zorganizované vo všetkých účastniacich sa krajinách. Na podujatiach boli zastúpení reprezentanti verejnej správy aj súkromného a tretieho sektora.

  •         Prostredníctvom školenia „Efektívne k participácii“ si 15 pracovníkov s mládežou a aktérov v sektore vzdelávania zvýšilo kompetencie pre posilňovanie participácie medzi mladými ľuďmi; najmä mladými ľuďmi neaktívnymi na lokálnej úrovni, vrátane mládeže z menej podnetného až marginalizovaného prostredia.
  •         Účastníci školenia „Efektívne k participácii“ inkorporovali nadobudnuté vzdelávacie metódy a nástroje do ich bežnej činnosti, vrátane ich pravidelných aktivít s mladými ľuďmi.
  •         Účastníci školenia nadobudli vzdelávacie metódy a nástroje potrebné pre implementáciu lokálnych workshopov, ktoré reagujú na identifikované potreby a prekážky participácie mládeže.
  •          Organizácie z troch krajín si navzájom vymenili vedomosti o nových formách participácie a aktívneho občianstva mládeže vrátane tzv. digitálnej participácie. Zástupcovia organizácií zdieľali overené metódy, nástroje, školiace materiály a príklady dobrej praxe v posilňovaní participácie a aktívneho občianstva mládeže.

Projekt je spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+, ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Podpora aktivít a výstupov projektu zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory partnerov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých vo výstupoch tohto projektu. 2020-2-SK02-KA205-002569

                 

Hits: 107