Menu Zavrieť

YOU(th) Decide!!

YOU(th) Decide!! je vzdelávacia iniciatíva nadväzujúca na vzdelávanie You(th) Decide! (2019) podporujúce participáciu mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do občianskej spoločnosti. Iniciatíva využíva predchádzajúce skúsenosti partnerských organizácií, nadviazané spolupráce s miestnymi samosprávami a zainteresovanými stranami, zároveň reaguje na nedostatky a nevyužité príležitosti pilotnej verzie vzdelávania. Aj tento krát je iniciatíva podporená Medzinárodným vyšehradským fondom.

Cieľom iniciatívy je posilniť záujem o občiansku angažovanosť medzi mladými ľuďmi z 4 rôznych regiónov V4, zvýšiť ich povedomie o možnostiach participácie, o jej význame a jej možných prínosoch pre lokálnu komunitu. Počas YOU(th) Decide!! mladým ľuďom z regiónov zapojených organizácií poskytneme príležitosť rozvinúť si kompetencie potrebné pre aktívnu participáciu. Spoločne s mladými ľuďmi identifikujeme potreby a možné prekážky participácie mládeže. Upevníme dialóg medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými (zástupcami samospráv, škôl a inými lokálnymi autoritami). Podporíme mladých ľudí v uvedomení si vlastného potenciálu, v pochopení dôležitosti ich postavenia v občianskej spoločnosti a v šírení tohto porozumenia medzi svojimi rovesníkmi.

Úvodné školenie umožní pracovníkom s mládežou a mládežníckym lídrom zastupujúcim jednotlivé partnerské organizácie zdieľať metódy neformálneho vzdelávania prospešné pri realizácii lokálnych stretnutí s mládežou. Kľúčové aktivity si účastníci vyskúšajú a prediskutujú ich možné prispôsobenia pre svoje lokálne podmienky a svoje cieľové skupiny. Účastníci školenia si posilnia svoje kompetencie v oblasti vedenia aktivít v téme participácie mládeže. Stretnutie zároveň umožní partnerom ujasniť si implementačnú fázu projektu. Školitelia poskytnú nástroje a metódy na identifikáciu potrieb mladých ľudí, ich vyhodnotenie a určenie priorít medzi nimi. Neskôr predstavia koncept štruktúrovaného dialógu spolu s praktickými tipmi pre jeho realizáciu.  

Nasledovať budú série lokálnych stretnutí organizované paralelne v 4 komunitách V4. Počas stretnutí pomôžeme účastníkom identifikovať konkrétne potreby mladých ľudí v miestnej komunite a hlavné problémy, ktoré vo svojom okolí mladí vnímajú. Účastníci ohodnotia úroveň participácie mládeže a pomenujú hlavné prekážky ich zapájania sa. V rámci stretnutí s dôležitými dospelými mladí účastníci navrhnú riešenia identifikovaných problémov a spoločne vypracujú plány na realizáciu týchto riešení.

Záverečný seminár v Poľsku umožní účastníkom lokálnych stretnutí stretnúť sa s rovesníkmi z iných V4 krajín a vymeniť si svoje skúsenosti. Okrem hodnotenia doterajšieho priebehu iniciatívy budú mať účastníci príležitosť naplánovať spoločné medzinárodné aktivity podporujúce riešenia problémov identifikovaných v komunitách. Dosiahnuté úspechy ako aj začaté spolupráce účastníci odprezentujú prostredníctvom záverečnej konferencie, na ktorej očakávame viac ako 140 zainteresovaných návštevníkov.

YOU(th) Decide!! je iniciatíva spolufinancovaná Medzinárodným vyšehradským fondom

Zahraniční partneri:

Lokálny partneri:

Hits: 123