Menu Zavrieť

S.A.F.E.: Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých.

V roku 2009 prišiel Daniel Goleman s konceptom tzv. ekologickej inteligencie alebo ekologickej gramotnosti, ktorého podstata spočíva v schopnosti porozumieť dopadu našich akcií na životné prostredie. Koncept vyzdvihuje pochopenie vzťahu medzi organizmami a ich eko-systémami, vzťahu medzi ľuďmi a prírodou.

Vzdelávacie centrá, lektori a iný aktéri pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých, sú základnými kameňmi výchovy dospelých k udržateľnému životnému štýlu a k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja zastrešených Agendou 2030 (OSN). Práve u týchto aktérov vnímame výraznú potrebu rozvoja v oblasti ekologickej inteligencie.

6 vzdelávacích organizácií zo Slovenska, Lotyšska, Švédska, Litvy, Estónska a Holandska reaguje na identifikovanú potrebu vytvorenímManuálu S.A.F.E.: Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých.

Manuál S.A.F.E. je zameraný na rozvoj kompetencií zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí vedú dospelých k udržateľnosti v širšom zmysle:

– k ochrane životného prostredia,
– k prevencii klimatických zmien,
– k menšej spotrebe,
– k životnému štýlu bez odpadu,
– k zdravému životného štýlu, reflektujúceho aspekty fyzického a aj duševného zdravia a
– k aktívnemu občianstvu.

Manuál je rozdelený na 7 sekcií:
Úvod do použitej metodológie, základné princípy andragogiky a koncept Malcolma Knowelsa;
Udržateľná spotreba; Život bez odpadu; Udržateľná doprava a efektívne využitie energie;
Udržateľný a inkluzívny hospodársky rast; Kompetencie pre zdravý životný štýl a Rodová rovnosť.

V jednotlivých sekciách bola zachovaná nasledovná štruktúra:

Filozofia: definícia konceptu a jeho rozsah, sociálno-ekonomický a ekologický rozmer, kľúčové elementy konceptu,
Politiky: právne normy platné na regionálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni,
Partnerstvá: spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami,
Príklady aktivít: príklady prepojenia kurikula s vzdelávaním k cieľom udržateľného rozvoja

Manuál je výstupom strategického partnerstva v oblasti vzdelávania dospelých č. 2019-1-LT01-KA204-060634.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov. Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Hits: 111