Menu Zavrieť

You(th) decide III.

27.6.2019 sa uskutočnilo tretie lokálne stretnutie vzdelávania You(th) Decide! pokračujúce v myšlienke posilňovania občianskej angažovanosti a participácie na verejnom rozhodovaní medzi mladými ľuďmi z Košického kraja. Počas dvoch predchádzajúcich stretnutí nám vzdelávanie umožnilo spojiť mládež so záujmom o tému, zástupcov miestnych organizácií pracujúcich s mládežou, zástupcov žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, členov akademického senátu a zástupcov magistrátu mesta Košice. Spoločne s účastníkmi sme definovali, občiansku participáciu, zhrnuli jej najčastejšie formy a vysvetlili si jej stupne podľa tzv. rebríka participácie sociológa Roggera Harta. Metódy neformálneho vzdelávania nám umožnili prepojiť teóriu so zážitkami vďaka, ktorým nám ostane dlhšie v pamäti. V priebehu stretnutí sme identifikovali potreby mladých ľudí ako aj problémy, ktoré mladí ľudia v našom kraji reflektujú. S týmito informáciami sme sa obrátili na Košický samosprávny kraj (KSK) s prosbou o prebratie záštity nad vzdelávaním a s pozvánkou na jeho tretie stretnutie venované možným riešeniam identifikovaných problémov.

Záštitu nad stretnutím prevzal sám predseda KSK, Rastislav Trnka. Na jeho aktivitách sa osobne zúčastnili pani zástupkyňa riaditeľa kancelárie predsedu KSK, Martina Kožárová, pán riaditeľ úradu KSK, Juraj Ďorko a pani vedúca Organizačného oddelenia KSK, Anna Heribanová. Organizácie pracujúce s mládežou zastupovali; Marián Švekuš (RMKK), Jakub Szepeszgyorky (RCM Košice), Katarína Hvizdová a Martin Kuľha (EDUSTEP), Eva Kuráňová a Ivan Rosa (Youthfully Yours SK). Aj tretieho stretnutia sa zúčastnili reprezentanti akademického senátu UPJŠ, Spolku medikov mesta Košice, Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, Slovenskej debatnej asociácie, zástupcovia miestnych žiackych rád a mládežníckych parlamentov.

Po úvodnej rekapitulácii doterajšieho priebehu vzdelávania a krátkom „Kahoot“ kvíze sme začali diskusiu, ukazujúcu naše osobné postoje k téme participácie mládeže. Nevyhli sme sa ani náročnejším otázkam ako napr., či pri identifikácii potrieb mladých ľudí má prísť iniciatíva zo strany lokálnych autorít alebo naopak zo strany mladých ľudí alebo, či je mládež spoluzodpovedná za súčasný stav mládežníckej politiky v našom kraji. Po prínosných výmenách názorov sme sa začali venovať problémom identifikovaným mladými ľuďmi počas predchádzajúcich stretnutí. Spoločne sme upresnili ich možné príčiny, hroziace dôsledky a navrhli konkrétne, merateľné, časovo ohraničené riešenia ako aj konkrétne kroky ako sa k nim dopracovať. Práca v malých skupinách a tzv. metóda „world cafe“ umožnili všetkým účastníkom vyjadriť sa ku všetkým identifikovaným problémom. Záverečné prezentácie a diskusia ukázali, že na realizácii navrhnutých riešení sa chce podieľať každá zúčastnená strana; zástupcovia samosprávy, zástupcovia tretieho sektora a hlavne mladí ľudia, ktorým kvalita života v ich kraji nie je ľahostajná.

Vzdelávanie You(th) decide! tak podporilo vytvorenie komunity, ktorá, veríme, bude pokračovať v pravidelnej práci na stanovených cieľoch prispievajúcich k zlepšeniu kvality života mladých ľudí v Košickom kraji.

You(th) decide je finančne podporené Višehradským fondom, záštitu nad aktivitami prevzal Predseda Košického samosprávneho kraja, starosta obce Ryglice (Poľsko), starosta mesta Břeclav (Česká republika)
           

 

Aktivity sú paralélne rozíjané v 4 krajináh V4 v spoluprái s partnermi:

Ryglice Community - The Municipal Youth Council of Ryglice
 
Association of Agrarian and Rural Youth Circles of Jász-Nagykun Szolnok County
European Youth Centre Břeclav z. s.
Youthfully Yours SK

Hits: 754