Menu Zavrieť

Youth Participate: Rebrik

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti participácie mládeže s využitím digitálneho storytellingu

Počas druhého stretnutia You(TH) Participate! sme si priblížili jednotlivé stupne participácie a spoločne sme vystúpali po tzv. rebríku participácie (R.Hart).

Podľa Harta rozoznávame 8 stupňov (ne)participácie. Dnes si predstavíme prvé 4 tzv. "nižšie" formy:

Pri tomto stupni sú mladí ľudia vťahovaní do rôznych komisií a zborov pod zámienkou ich participácie. Poväčšine tu nedochádza k žiadnej akceptácii návrhov zo strany mladých. Pri Manipulácii hovoríme o aktivitách, ktoré sú vedené dospelými, do ktorých sú zapojení mladí tak, ako je im povedané, bez toho, aby rozumeli zmyslu aktivít.

Pri Dekorácii mladí ľudia síce rozumejú zmyslu aktivity, nie sú však do nej nijako zapojení. Príkladom môže byť využívanie zástupcov mladých ľudí  pri oficiálnych zasadnutiach samosprávy. Tento stupeň je založený na využívaní mladých ľudí ako dekorácie pri rôznych príležitostiach, kde sa samospráva snaží vytvárať o sebe obraz, že sa stará o kvalitu života mladých ľudí.

O Tokenizme hovoríme pri informovaní mládeže o ich právach, povinnostiach a možnostiach pričom tok informácií je jednosmerný, od autorít smerom k mládeži. Nie je vytvorená príležitosť pre mladých ľudí, aby dávali spätnú väzbu alebo komentovali rozhodnutia dôležitých dospelých. Príkladom môže byť informovanie prostredníctvom verejných tabúľ o zamýšľaných projektoch samosprávy bez možnosti reálne ovplyvniť výsledok.

Na 4. stupni nazývanom Konzultácia sa nachádzajú aktivity vedené dospelými, pri ktorých mladí rozumejú zmyslu, rozhodovaciemu procesu a majú v aktivitách určitú rolu. Konzultácia je stále považovaná za nižšiu formu participácie, keďže mladí ľudia nemôžu ovplyvniť, čo sa bude s výsledkami konzultácie diať. Výsledkom je často fakt, že mladí „participovali na participácii“ a ďalšie kroky sú mimo ich dosahu.

Hits: 177